De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Breda  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

De gemeente moet bezuinigen op de financiële bijdrage aan het Museum of the Image (MOTI).

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

Mensen met een minimuminkomen hoeven geen gemeentelijke belasting te betalen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

De gemeente moet het cameratoezicht uitbreiden naar de woonwijken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

De gemeente moet afzien van bezuinigingen op cultuur.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

De gemeente moet deelnemen in coöperaties van burgers die groene energie opwekken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

Breda moet asielzoekers van wie de procedure nog loopt, blijven opvangen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

De gemeente moet de Voedselbank financieel steunen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

De gemeente moet stoppen met financiële steun aan voetbalclub NAC.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

Informatie van de gemeente mag alleen in het Nederlands beschikbaar zijn.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

De parkeertarieven voor auto's in de binnenstad moeten omhoog.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

In Breda mogen er nieuwe bedrijventerreinen bijkomen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

De hondenbelasting moet blijven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

Om geld te besparen, moet de gemeente een aantal loketten in de dorpen sluiten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

Er moet weer schoolzwemmen komen, ook al kost dat de gemeente geld.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

De gemeente moet Bredase ondernemers helpen om opdrachten binnen te halen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

Als een pand langer dan een jaar leegstaat, moet de eigenaar een heffing betalen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

De gemeentelijke belastingen mogen onder geen enkele voorwaarde omhoog.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

De Nieuwe Mark moet worden doorgetrokken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

In aanloopwegen naar de stad moet de fiets voorrang krijgen op de auto.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

Er moeten democratisch gekozen dorps- en wijkraden komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

De kunstijsbaan moet koste wat kost behouden blijven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

In langdurig leegstaande kantoorpanden moet studentenhuisvesting komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

Bij grote investeringen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

De maatschappelijke stages voor scholieren moeten blijven, ook als de gemeente daarvoor meer geld moet betalen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

De gemeente moet verslaafde daklozen meer in de wijken opvangen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

Het recreatiegebied bij de Galderse Meren moet geheel geprivatiseerd worden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

De gemeente moet bezuinigen op de BredaPas.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 28

Breda moet geld investeren om internationale sportevenementen naar de stad te halen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 29

Het parkeren van fietsen moet weer overal gratis worden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 30

De gemeente moet meer coffeeshops toestaan dan er nu zijn.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die in Breda vertegenwoordigd zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 

 

   
VVD  
PvdA  
CDA  
D66  
Groenlinks  
SP  
Breda '97  
TROTS/OPA  
Bredase Ondernemers Ouderen-partij  
Gemeentebelangen Breda  
   

En nu?

Ik wil weten wat de partijen vinden

  •  
  •  
 

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Klik op de pijltjes om de volgende stellingen te zien
 
 
 
 

Deel dit resultaat

Scores op stellingen

Hoe zijn de meningen verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  bekijk scores   verberg scores
Stelling Antwoord Alle deelnemers ()

Belangrijke onderwerpen

  bekijk onderwerpen   verberg onderwerpen

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal

VVD: Eens

De bijdrage van MOTI aan de Bredase gemeenschap vinden wij te gering. MOTI richt zich veel op landelijke thema's en legt onvoldoende verbindingen met Bredase speerpunten zoals erfgoed.

PvdA: Eens

MOTI zou geen gemeentelijk maar een nationaal museum zijn, maar sinds jaren betaalt de gemeente Breda het leeuwendeel. De potentie van het museum wordt nu niet volledig benut en dat staat niet in verhouding tot de gemeentelijke subsidie die het ontvangt.

CDA: Geen van beide

Het CDA vindt: ja, er moet geld zijn voor cultuur, en dat geld moet slim worden ingezet. Er zijn goede mogelijkheden, bijvoorbeeld door samenwerking, om dit mogelijk te maken.

D66: Oneens

Breda is stad van beeldcultuur: MOTI speelt daar een belangrijke rol in. D66 wil beeldcultuur verder uitdragen, maar wel met culturele organisaties die beter samenwerken. Voor MOTI is het Breda’s Museum een logische partner. D66 wil dat MOTI zich beter in de markt zet met haar ambitie om een (inter)nationaal museum te zijn.

Groenlinks: Oneens

GroenLinks vindt dat cultuur in Breda volop de ruimte moet krijgen. Daarom wil GroenLinks niet bezuinigen, maar juist investeren in cultuur. Een top-instelling als MOTI speelt daarin een belangrijke rol. Het is wel van belang dat MOTI zich meer gaat verbinden aan de stad. In Breda werken duizenden mensen in de beeldcultuursector. Als kenniscentrum kan MOTI veel voor hen betekenen. Ook de relatie met opleidingen als kunstacademie Sint Joost, de Game-academy en Communicatie- en Multimediadesign moet worden verstevigd.

SP: Eens

Het museum heeft niet voldaan aan de verwachtingen. De 2,3 miljoen euro die het nu kost kunnen beter besteed worden aan culturele activiteiten in de buurt waar mensen in Breda echt wat aan hebben.

Breda '97: Eens

Breda'97 wil niet bezuinigen op de cultuur. Wel zijn wij van mening dat er een herbezinning naar waarde en een herverdeling van gelden moet komen binnen de Bredase cultuursector. Breda'97 ziet in de toekomst MOTI de hooggespannen verwachtingen niet waar maken. Dit zou logischerwijs resulteren in een afname van de huidige (2,3M) subsidie voor MOTI.

TROTS/OPA: Eens

Er is geen reden dit instituut te ontzien, terwijl Bredaas Museum in voortbestaan wordt bedreigd. We moeten naar een eerlijke verdeling en kijken wie het echt nodig heeft.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Eens

De verhouding tussen subsidie en eigen inbreng is niet in balans. Tevens is het MOTI niet gelukt draagvlak te creëren in Breda.

Gemeentebelangen Breda: Eens

Het MOTI trekt te weinig bezoekers en kan zich daarom onvoldoende bedruipen en er is kennelijk te weinig behoefte aan.

VVD: Oneens

De VVD Breda vindt dat de gebruiker betaalt. De gemeentelijke belastingen zijn bedoeld om de stad draaiende te houden en de voorzieningen te betalen waar u gebruik van maakt. Indien mensen met een minimuminkomen deze last niet hoeven te betalen moeten deze meerkosten worden betaald door andere mensen. Dat gebeurt nu ook in de vorm van kwijtschelding.

PvdA: Eens

Het gaat om mensen die echt op het minimum zitten. Gemeentelijke regelingen zorgen ervoor dat zij mee kunnen doen in de samenleving.

CDA: Oneens

Het CDA komt op voor de zwakkeren in de samenleving. Juist voor de mensen die het echt nodig hebben moet de gemeente een vangnet bieden, vindt het CDA. Door generieke belastingmaatregelen te nemen komen er verkeerde bijeffecten. Het CDA vindt dat de gemeente maatwerk voor de meest hulpbehoevenden moet toepassen (zoals gezinnen met kinderen en zeer beperkt inkomen).

D66: Oneens

D66 voert geen inkomenspolitiek via gemeentebelastingen. Dit kan leiden tot een “armoedeval” waarbij een iets hoger bruto inkomen opeens leidt tot een lager besteedbaar netto inkomen. D66 vindt dat werk moet lonen. Het moet voor mensen met een uitkering aantrekkelijk zijn om te gaan werken. D66 is wel voorstander van kwijtscheldingsbeleid: daar waar nodig en wenselijk wordt maatwerk geleverd.

Groenlinks: Eens

Werk is de sleutel tot zelfstandigheid. Maar het moet wel lonen om te werken. Mensen, laat staan gezinnen, met een minimuminkomen, kunnen vaak maar nauwelijks rondkomen. Door voor deze groep de gemeentelijke belasting kwijt te schelden, helpen we hen een handje.

SP: Eens

Naar schatting 1 op de 11 huishoudens in Breda leeft onder de armoedegrens. Die mensen hebben het geld veel te hard nodig voor de eerste levensbehoeften als wonen, eten en drinken en kleding. Laat de gemeente het geld vooral halen waar het wel zit.

Breda '97: Eens

In principe is iedereen belastingplichtig. Van de spreekwoordelijk kale kip is het echter lastig plukken. Het verdient ook geen pas om aan de onderkant van de samenleving mensen het leven extra lastig te maken. Dus daar waar mogelijk wil Breda'97 binnen de bestaande wetten en regelgeving pleiten voor vrijstelling van gemeentebelastingen voor deze mensen.

TROTS/OPA: Eens

Mits op basis van individuele beoordeling en financiële gevolgen ten aanzien van armoedebudget.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Oneens

Iedereen moet betalen, indien dit echt niet mogelijk is, dan kwijtschelding en moet dit bedrag komen uit armoedebestrijding.

Gemeentebelangen Breda: Eens

Wij vinden het heel belangrijk dat ook mensen met een minimuminkomen nog fatsoenlijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

VVD: Eens

Tot op zeker hoogte zijn we het hier mee eens. Wel moet de belangrijke kanttekening worden geplaatst, dat het cameratoezicht alleen in wijken waar veel problemen zijn plaats vindt. Het is tevens een goede aanvulling op de toch al krappe politiecapaciteit.

PvdA: Oneens

Dit is alleen in uiterste noodzaak aan de orde, op plekken waar grote problemen zijn. De mogelijkheid om tijdelijk in wijken camera's te plaatsen bestaat al. Uitbreiding hiervan naar alle woonwijken is niet gewenst.

CDA: Eens

Het CDA wil veiligheid bevorderen. Mensen moeten veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Het CDA is niet voor het permanent uitbreiden, maar indien nodig kan het cameratoezicht tijdelijk worden uitgebreid naar een woonwijk .

D66: Oneens

D66 vindt het plaatsen van camera’s geen doel op zich, maar een onderdeel van een aanpak gericht op het verbeteren van de veiligheid. De overheid moet er samen met inwoners voor zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Inwoners zijn de ogen en oren in de wijk en de mening van inwoners is medebepalend voor het stellen van veiligheidsprioriteiten op wijkniveau. Dat kan, als onderdeel van een totale aanpak, het plaatsen van veiligheidscamera’s zijn. Bij eventuele plaatsing van camera’s zal goed gekeken moeten worden naar de privacy. Het tonen van de gemaakte beelden om daders op te sporen dient zorgvuldig afgewogen te worden.

Groenlinks: Oneens

In bepaalde gevallen kan het zinvol zijn om camera's in te zetten voor de veiligheid, bijvoorbeeld tijdens de uitgaansavonden. Maar naast veiligheid zijn privacy en andere rechten en vrijheden belangrijk. Diverse studies uit Engeland tonen aan dat camera's in woonwijken niet bijdragen aan de veiligheid. GroenLinks wil liever een gerichte, intensieve inzet dan symbolische maatregelen. Daarbij moet in woonwijken veel meer gewerkt worden aan preventie: voorkomen is altijd beter dan genezen.

SP: Oneens

Cameratoezicht is alleen nodig in het uitgaansgebied en in risicogebieden zoals rond het stadion. In de wijken moet vooral de wijkagent op straat zijn. Echt contact met mensen werkt veel beter dan de anonieme controle ver weg achter een schermpje.

Breda '97: Eens

Breda'97 vindt cameratoezicht een goede aanvulling. Gezien het onvermogen om het aantal inbraken substantieel terug te brengen, lijkt het huidige nationale politiebeleid nog niet veel indruk te maken op het boevengilde. De gemeente speelt hierin een cruciale rol. Uiteraard dient privacy altijd een afweging te zijn bij plaatsing.

TROTS/OPA: Eens

Daar waar het nodig is om de veiligheid te verbeteren flexibele cameratoezicht.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Eens

Inderdaad moet dit mogelijk zijn indien hiervoor redenen zijn zoals veel inbraken, overlast etc.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

Tenzij er een vermoedelijk onveilige situatie is, vinden wij het onnodig en veel te duur om overal in woonwijken camera's te hangen.

VVD: Oneens

De VVD Breda is van mening dat geen enkel terrein van tevoren moet worden ontzien indien er bezuinigd moet worden.

PvdA: Eens

Cultuur is belangrijk voor jong en oud. Vooral cultuureducatie en cultuurbeoefening door Bredanaars krijgen de aandacht van de PvdA. Want cultuur moet breed toegankelijk zijn en blijven. Niet bezuinigen dus maar anders inzetten van de gemeentelijke middelen voor cultuur.

CDA: Eens

Het CDA vindt cultuur belangrijk en daarom moet er geld zijn voor cultuur. Dat geld moet slim worden ingezet. Er zijn goede mogelijkheden, bijvoorbeeld door samenwerking, om dit mogelijk te maken.

D66: Eens

D66 heeft zich in de afgelopen raadsperiode ingezet om de budgetten voor cultuur in stand te houden en wil zich hard wil maken om dit beleid de volgende periode door te zetten. Een rijk cultureel leven levert een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde op voor de stad. D66 wil wel dat culturele instellingen meer samenwerken. Zo kan er met hetzelfde budget meer bereikt worden.

Groenlinks: Eens

Breda verdient een dynamisch en divers cultureel aanbod. Of het nu gaat om internationale gezelschappen, getalenteerde jongeren of enthousiaste liefhebbers, GroenLinks vindt dat cultuur in Breda volop de ruimte moet krijgen. Een rijk cultureel aanbod draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling van mensen en maakt de stad aantrekkelijker. Daarom wil GroenLinks niet bezuinigen, maar juist investeren in cultuur.

SP: Eens

Veel mensen beleven veel plezier aan het maken van muziek, toneel en kunstwerken. En nog veel meer mensen beleven plezier aan het kijken en luisteren ernaar. Het beschikbare geld mag de gemeente wel wat meer besteden aan kleinschaliger projecten in plaats van aan prestigieuze projecten als MOTI en het Chassé.

Breda '97: Eens

Breda'97 wil niet bezuinigen op de cultuur. Wel zijn wij van mening dat er een herbezinning naar waarde en een herverdeling van gelden moet komen binnen de Bredase cultuursector. Samen met partners in de stad dient het begrip beeldcultuur nog maar eens goed heroverwogen te worden. Breda'97 is voor een sterke rol van het Bredaas Museum en betere facilitering voor dansgezelschap de Stilte. Daarnaast verdienen lokale verenigingen zoals harmonieën en toneelverenigingen bijzondere aandacht.

TROTS/OPA: Eens

Kijk naar gebouw Bredaas Museum; verslechterd en dat gaat steeds meer kosten. Aanvaardbaarheidsgrens is ruimschoots bereikt.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Geen van beide

Ja en nee daarom beantwoord met Geen van beide. BOB is voorstander van cultureel ondernemen, maar soms zal er ergens wat bij moeten en soms zal er iets af kunnen. Uiteraard zal een instantie die wat erbij krijgt blij zijn, en een ander roepen "dat kan niet".

Gemeentebelangen Breda: Eens

Cultuur is beschaving. Vooral aandacht en subsidie naar kleinschalige projecten streven wij na.

VVD: Oneens

De VVD Breda vindt dat dit niet bij de kerntaken van de gemeente hoort.

PvdA: Oneens

Coöperaties van burgers moeten echt van burgers zijn. De gemeente moet daarom niet deelnemen; wel stimuleren en ondersteunen.

CDA: Oneens

Het CDA moedigt de oprichting van duurzame energiecoöperaties aan. We gaan hierbij uit van de kracht van bewoners. De gemeente faciliteert waar nodig.

D66: Oneens

D66 wil groene energie opwekking graag stimuleren. De gemeente moet dergelijke initiatieven actief ondersteunen door te zorgen dat administratieve en/of formele belemmeringen en tegenstrijdige regels weg worden genomen. D66 vindt het geen gemeentelijke taak om zelf financieel actief deel te nemen in dergelijke coöperaties.

Groenlinks: Eens

Het opwekken van meer duurzame energie is belangrijk om de klimaatverandering tegen te gaan. Steeds vaker nemen bewoners het heft in eigen handen door via coöperaties te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Goed voor het klimaat, maar ook voor de economie, want het levert banen op. En goed voor de portemonnee, want de energierekening kan omlaag. De gemeente moet dergelijke initiatieven van bewoners ondersteunen, door belemmerende regelgeving weg te nemen en indien nodig te participeren.

SP: Eens

De gemeente moet mensen bijstaan die duurzame energie op willen wekken. Met een beetje hulp zijn veel projecten op poten te zetten en draagt ook Breda een steentje bij aan schonere wereld.

Breda '97: Oneens

Breda'97 vindt dit primair een taak voor de markt. Echter, daar waar middels bestemmingsplannen of bouwvergunningen gefaciliteerd kan worden, verdient dit zeker de aandacht.

TROTS/OPA: Oneens

Dit is een particulier initiatief. Alleen stimuleren.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Oneens

De gemeente moet niet gaan ondernemen. Wel kan de gemeente op ander wijzen dit steunen.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

De mensen moeten zelf weten of ze groene energie op willen wekken.

VVD: Oneens

Hier gaat de gemeente niet over.

PvdA: Eens

Het is sowieso niet humaan om mensen op straat te laten. Iedereen heeft recht op bed, bad en brood! Mensen die in een asielprocedure zitten laten we niet in de kou staan in Breda, en vangen we op totdat anders is geregeld.

CDA: Eens

Het CDA gelooft in gerechtigheid. Het is dan ook onze plicht om mensen netjes te behandelen die zich aan de bestaande procedures houden.

D66: Eens

D66 vindt dat iedereen die in Nederland verblijft, recht heeft op een menswaardig bestaan. De rechten van asielzoekers liggen vast in internationale verdragen en Europese afspraken. Nederland moet zich hier aan houden. Ons landelijke standpunt is: - kinderen die langer dan 8 jaar in Nederland wonen en hier geworteld zijn, moeten met hun ouders hier kunnen blijven; - Asielzoekers die wachten op de uitkomst van hun asielprocedure mogen niet langer dan vier weken gedetineerd worden; - Voor kinderen moet een alternatief gevonden worden, D66 wil geen kinderen in de cel.

Groenlinks: Eens

In Breda komt niemand op straat te staan. Asielzoekers die in afwachting zijn van hun procedure hebben wat GroenLinks betreft recht op bed, bad en brood. De gemeente steunt initiatieven om mensen zonder papieren te helpen.

SP: Eens

Veel mensen vluchten niet voor hun plezier weg uit hun eigen land. Het is niet meer dan logisch die mensen goed te op te vangen. Als de verblijfstatus niet wordt toegekend dan moeten deze mensen uiteraard netjes en snel geholpen worden met terugkeer naar het eigen land.

Breda '97: Eens

Mensen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onvermogen van de wetgever om deugdelijke procedures te maken en/of te handhaven. Een mensonwaardige behandeling is niet de oplossing.

TROTS/OPA: Eens

Is een landelijke aangelegenheid. Samenwerking in de opvang van deze groepering pleiten wij voor.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Oneens

Absoluut niet.

Gemeentebelangen Breda: Eens

Behalve dat we daar wettelijk toe verplicht zijn, geldt bij ons ook de menselijke maat.

VVD: Oneens

De voedselbank heeft aangetoond ook zonder gemeentelijke steun de afgelopen jaren goed te kunnen functioneren.

PvdA: Eens

Met een goed armoedebeleid, goede schuldhulpverlening en voldoende werkgelegenheid, zouden voedselbanken niet nodig zijn. Voor honderden gezinnen in Breda is de realiteit anders en hard. Daarom is de voedselbank nu een belangrijke voorziening voor honderden mensen en financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld huisvesting is daarbij van belang.

CDA: Oneens

Het CDA kiest ervoor om het probleem bij de wortel aan te pakken. De voedselbank is niet een primaire verantwoordelijkheid voor de overheid, maar het CDA steunt dit soort initiatieven van bewoners wel.

D66: Eens

D66 staat sympathiek tegenover het particulier initiatief van voedselbanken. Het gaat in onze ogen wel om incidentele ondersteuning van de Voedselbank, structurele ondersteuning past niet in onze visie op ondersteuning van particuliere initiatieven. De kracht van dergelijke initiatieven is dat zij zonder financiële steun van de overheid zijn begonnen en veel energie losmaken in de samenleving.

Groenlinks: Eens

GroenLinks betreurt de noodzaak van een voedselbank in Breda. De mensen die op een voedselbank zijn aangewezen, moeten kunnen rekenen op onze steun.

SP: Eens

Steeds meer gezinnen in Breda zijn afhankelijk van de voedselbank. Dat is een triest gegeven. De voedselbank groeit daardoor helaas uit haar huidige onderkomen. De gemeente kan bijspringen om een goede en ruime huisvesting te kunnen betrekken.

Breda '97: Geen van beide

Breda'97 vindt dat een goed minimabeleid het uitgangspunt moet zijn. Wij sluiten de ogen echter niet voor de realiteit. Facilitaire hulp verdient de voorkeur boven financiële hulp.

TROTS/OPA: Eens

Indien nodig, mits dit particuliere initiatief niet volledig door de gemeente wordt overgenomen

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Geen van beide

Deze moet snel overbodig worden.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

Naar ons idee moet een voedsel bank niet nodig zijn. De voorzieningen die de gemeente treft zouden meer dan voldoende moeten zijn om ieder een fatsoenlijk bestaan te bieden. Dus hier valt nog veel te verbeteren en wij zullen ons daar sterk voor maken.

VVD: Eens

De VVD Breda is het hier mee eens. De gemeente is er niet om betaalde voetbalorganisaties financieel te steunen.

PvdA: Eens

NAC is belangrijk voor Breda; het is de passie van veel Bredanaars. Maar de gemeente is geen geldboom waaruit je naar believen kunt plukken. En zeker niet als geldproblemen ontstaan door onvoldoende op de centen te passen. De huidige afspraken tussen NAC en gemeente zijn goed, geen verdere financiële steun dus.

CDA: Geen van beide

Het CDA vindt dat NAC een degelijk huishoudboekje moet voeren. De gemeente kan faciliteren waar nodig, maar kan niet altijd financieel bijspringen.

D66: Eens

NAC is een commerciële organisatie die zonder steun van de gemeente moet kunnen bestaan. Subsidie aan voetbalclubs is vanwege Europese regels niet toegestaan (ongeoorloofde staatssteun). De gemeente heeft momenteel wel het stadion in bezit en verhuurt dit aan NAC. D66 wil het stadion verkopen. D66 vindt subsidie voor de maatschappelijke activiteiten, zoals de NAC Street League belangrijk.

Groenlinks: Eens

GroenLinks vindt sport belangrijk. Sporten moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor alle Bredanaars. Een commerciële club zoals NAC moet, net als elk ander bedrijf in Nederland, zijn eigen broek ophouden.

SP: Eens

Gemeenschapsgeld kan wel beter besteed worden dan aan een voetbalclub.

Breda '97: Eens

NAC is belangrijk voor de stad. Maar of je doet het goed, of je doet het niet. Dus als de naam Breda op de shirts moet prijken in het kader van city-marketing, dan weet je dat dit geld kost. Zo niet, dan de zaken zuiver houden. Dus financiële gemeente en de belangen van NAC scheiden.

TROTS/OPA: Oneens

Wij willen niet stoppen met financiële steun aan NAC, hier is beleid op gemaakt.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Geen van beide

In het verleden is een basis gelegd doordat stadion werd aangekocht. Tevens heeft NAC een enorm maatschappelijk belang en geeft Breda ook meer naamsbekendheid. Het avondje NAC is een begrip in Nederland. Geen enkele andere instelling die subsidie geniet trekt zoveel bezoekers. Wel wil ik opmerken dat gemeente geen financiële steun heeft gegeven aan NAC in de vorige periode, maaralleen de huur verlaagde zodat deze meer marktconform is. Buiten dat financiële steun niet kan in verband met Europese regelgeving, is BOB van mening dat er constant een belangen afweging moet zijn, waarbij maatschappelijk belang zeker heel belangrijk is.

Gemeentebelangen Breda: Eens

Dit is volgens de Europese regelgeving verboden en zou ook niet wenselijk zijn.

VVD: Eens

De VVD Breda is het hier mee eens omdat we nou eenmaal in Nederland wonen. Uitzonderingen moeten liggen bij toeristische informatie of informatie voor (internationale) bedrijven.

PvdA: Oneens

Alle informatie van de gemeente moet in de eerste plaats in het Nederlands beschikbaar zijn. Maar met een groeiende internationale school, internationale studenten en veel inwoners vanuit andere culturen, moet je als gemeente soms communicatiemiddelen kiezen in andere talen. Zodat alle inwoners worden bereikt en ze kunnen meedoen in Breda.

CDA: Oneens

Het CDA vindt dat Breda internationaal aantrekkelijk moet zijn voor bedrijven, onderwijs en toerisme; dat zorgt voor werkgelegenheid in en rond Breda en daar past niet bij dat informatie alleen in het Nederlands beschikbaar is.

D66: Eens

D66 vindt het actief beheersen van het Nederlands een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Het geven van informatie in een andere taal dan het Nederlands moet dan ook een doel dienen. Breda wordt steeds internationaler, waardoor het actief beheersen van het Engels en andere wereldtalen als Spaans en Chinees steeds belangrijker wordt. Hierin passen initiatieven als het tweetalig onderwijs en het actief werven van buitenlandse studenten voor studies die in Breda gegeven worden.

Groenlinks: Oneens

GroenLinks staat voor een internationaal en aantrekkelijk Breda. Dat betekent dat je voor sommige groepen informatie aanbiedt in een andere taal, zoals het Engels. Denk aan: buitenlandse studenten, toeristen en expats. Van mensen die ervoor kiezen om in Breda te blijven, verwachten we een inspanning om Nederlands te leren.

SP: Oneens

Het is wenselijk dat iedereen die in Nederland woont en werkt de Nederlandse taal spreekt. Niet alle mensen doen dat nog, zeker niet nu de grenzen voor steeds meer Europeanen open gaan. Als het echt nodig is voor bijvoorbeeld de veiligheid of hygiëne mag de gemeente mensen best in eigen taal informatie verstrekken.

Breda '97: Oneens

Onzin, als Breda zich internationaal wil profileren zijn Jan Kaas-foldertjes niet de oplossing. Maar waar men hier waarschijnlijk op doelt zijn wat meer extremere politieke standpunten, deze zijn niet des Breda'97.

TROTS/OPA: Eens

Eigen taal hanteren. Nieuwkomers leren zo beter Nederlands.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Oneens

Breda wil graag internationale studenten. Er komen, of we dat nu willen of niet, steeds meer buitenlandse werknemers. Als je dus informatie geeft, zal die op bepaalde onderwerpen in meerdere talen moeten zijn.

Gemeentebelangen Breda: Eens

Nederlands is onze nationale voertaal.

VVD: Oneens

De VVD Breda is van mening dat, om onze binnenstad bruisend te houden, de parkeertarieven zelfs omlaag moeten. De VVD Breda is tegen lastenverhoging.

PvdA: Oneens

Niet omhoog, wel slim omgaan met tarieven (lager in daluren bijvoorbeeld) om een betere bezetting van de parkeerplekken te krijgen en geen rare bureaucratie met bonnetjes die hier wel geldig zijn, en daar niet.

CDA: Oneens

Het CDA vindt het belangrijk dat de binnenstad aantrekkelijk is. Dit kan bereikt worden door duidelijke en lage parkeertarieven.

D66: Oneens

D66 vindt dat bezoekers van de stad snel een betaalde parkeerplek moeten kunnen vinden. D66 zoekt oplossingen voor parkeerproblemen door de inzet van slimme infrastructuur voor auto en fiets, zoals het ontwikkelen van een transferium buiten de singel en het variëren met de parkeertarieven om parkeren beter te spreiden.

Groenlinks: Eens

GroenLinks wil minder verkeer in de binnenstad. Nu zitten de wegen rond het centrum vaak al vol. Met een gratis Park & Ride voorzieningen aan de rand van de stad met een goede openbaar vervoersverbinding, wil GroenLinks de woonwijken rondom de binnenstad ontzien. Ook wil GroenLinks het gebruik van de fiets binnen de stad stimuleren. Stuntprijzen aan de parkeerautomaat werken dan averechts.

SP: Oneens

Hogere tarieven zijn niet de oplossing voor de problemen met het verkeer en het parkeren in de binnenstad. De SP ziet liever structurele oplossingen zoals transferia aan de randen van de stad.

Breda '97: Oneens

Het parkeerbeleid dient over de gehele breedte bekeken te worden, waarbij zaken zoals differentiatie naar vraag, een transferium, de fiets (parkeren en stimuleren), knelpunten, mobiele wachtplaatsen en kiss & ride, allemaal aandacht verdienen.

TROTS/OPA: Oneens

Zowel voor de bewoners van de binnenstad, hun bezoek als winkelende mensen moeten de tarieven omlaag tijdens de zondag en vrij parkeren na sluitingstijd, even als bij de inloopstraten.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Oneens

In de binnenstad moet een beter ondernemersklimaat komen. Vandaar dat deze tarieven omlaag moeten. Mogelijk zelfs eerste weekend van de maand GRATIS parkeren.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

De parkeertarieven zijn al hoog genoeg in Breda vergeleken bij omliggende gemeenten. Liever zouden wij een vorm van park en pendel hebben.

VVD: Eens

Er moet voldoende flexibiliteit zijn om op de vraag van bedrijven in te spelen. Natuurlijk ook door bestaande bedrijventerreinen, maar bijvoorbeeld ook door het Rithmeesterpark.

PvdA: Oneens

In 2013 is nog een aantal nieuwe bedrijventerreinen aangewezen en daarmee is het voorlopig genoeg. Laten we eerst energie stoppen in het verbeteren van de bestaande terreinen, zoals de Krogten, samen met de ondernemers daar.

CDA: Eens

Het CDA wil bedrijvigheid bevorderen en ruimte bieden aan nieuwe ondernemingen.

D66: Oneens

Nieuwe bedrijventerreinen zijn volstrekt overbodig. Breda kent nog veel braakliggend terrein. D66 is van mening dat bestaande panden en terreinen beter benut kunnen worden. D66 wil dat de terreinen en gebouwen aan de huidige eisen van de tijd worden aangepast, zodat deze een nieuwe passende functie krijgen.

Groenlinks: Oneens

In Breda is er nog genoeg leegstand op bestaande bedrijventerreinen. Door bedrijventerreinen op te knappen, maak je deze weer aantrekkelijk. GroenLinks vindt het dan ook niet nodig om weer nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen, voordat alle bestaande terreinen vol staan.

SP: Oneens

Er staan heel veel bedrijven leeg. Er ligt heel veel bouwgrond braak in Breda. Het is niet verstandig daar nu nog meer terreinen aan toe te voegen. De gemeente moet eerst die leegstand maar eens wegwerken.

Breda '97: Oneens

Vooralsnog ligt er dermate veel braak dat inbreiding, zoals ook verwoord in de structuurvisie 2030, voorkeur verdient. Uiteraard is ook hier gezond verstand leidend.

TROTS/OPA: Eens

Mits de behoefte daaraan kan worden aangetoond en nadat bestaande terreinen voorzien zijn.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Eens

Ja, mits de andere vol zijn. Niet zomaar gaan ontwikkelen.

Gemeentebelangen Breda: Eens

Wij willen niet uitsluiten dat er bedrijven waar nu te weinig ruimte voor is op bestaande terreinen, wegtrekken naar andere steden en dus ook die werkgelegenheid uit Breda wegblijft. Als een bedrijf wel op een bestaand terrein gevestigd kan worden, heeft dat echter onze voorkeur.

VVD: Oneens

De VVD is van mening dat deze belasting niet meer van deze tijd is en dit een oneerlijke belasting is omdat op andere dieren geen belasting geheven kan worden. Daarom is de VVD voor afschaffing.

PvdA: Eens

Die moet blijven, niet omdat het zo'n fijne belasting is (dat is belasting nooit), maar wel omdat je nu geen gaten moet trekken in de gemeentebegroting. (En vergeet niet: hondenpoep staat hoog op overlastlijstjes. Dus toezicht en gemeentelijke reiniging inzetten blijft belangrijk.)

CDA: Eens

Het CDA is voor onderhoud en tegen verloedering.

D66: Eens

D66 vindt dat de hondenbelasting moet blijven om met het geïnde geld voorzieningen te treffen zoals hondenpoepveldjes en losloopterreinen. D66 wil wel onderzoeken of de hondenbelasting verlaagd kan worden.

Groenlinks: Eens

Breda zorgt voor voldoende goede en schone losloop- en uitlaatgebieden voor honden. Dit wordt betaald vanuit de hondenbelasting

SP: Oneens

De woonlasten van mensen in Breda zijn al relatief hoog. Als daar iets van af kan is dat mooi meegenomen. Hondenbelasting is geen kwestie van moeten, dus als het even kan mag die wel lager of afgeschaft.

Breda '97: Eens

Zolang er (onderhouds) kosten moeten worden gemaakt voor hondenuitlaatfaciliteiten en de poep overlast niet tot 0 gereduceerd is, staat Breda'97 inzake hondenbelasting op het principe dat de vervuiler betaalt.

TROTS/OPA: Oneens

Afschaffen. Landelijk is daar over gesproken.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Oneens

Er is ook geen kattenbelasting of goudvissenbelasting.

Gemeentebelangen Breda: Eens

Ja, mits dat geld wordt gebruikt voor de voorzieningen ten behoeve van die honden. Wel vragen wij ons af, waarom de tweede hond zo heel veel meer moet kosten dan de eerste hond .

VVD: Oneens

De VVD Breda is het hier niet mee eens. Wij zijn van mening dat dienstverlening ook in de dorpen centraal staat. Maar de VVD vindt ook digitale ontwikkelingen en het onderbrengen van diensten bij centrale voorzieningen een optie.

PvdA: Eens

Steeds meer gemeentelijke diensten worden digitaal geregeld. Dan moet je goede regelingen treffen voor iedereen die daar moeilijk mee om kan gaan. En iedereen die slecht ter been is of anders beperkt moet je ondersteunen, of die nu uit de Haagse Beemden of Ulvenhout komt. Dus: alleen een loket in de dorpen openhouden en die service niet in wijken bieden vindt de PvdA niet juist.

CDA: Oneens

Centralisatie is een begrijpelijke beweging. Het CDA wil wel dat loketfuncties op slimme manieren beschikbaar blijven in dorpen dicht bij de mensen.

D66: Eens

D66 is van mening dat, net als op alle andere punten in onze maatschappij, ook de dienstverlening van de gemeente steeds meer digitaal zal worden. Het sluiten van de loketten is dan het gevolg van een andere inrichting van de dienstverlening. Wel wil D66 dat de gemeente inwoners en organisaties in de dorpen en wijken ondersteunt in hun acties gericht op de eigen wijk of dorp.

Groenlinks: Eens

GroenLinks kiest voor dienstverlening op maat. Dat betekent dat een paspoort bijvoorbeeld ook thuis bezorgd kan worden. Daarmee zijn de inwoners van de stad beter bediend, dan het open houden van loketten in de dorpen.

SP: Oneens

Om dorpen en wijken leefbaar te houden moeten er voorzieningen blijven, zoals bibliotheken, winkels, pinautomaten en gemeentelijke loketten. Daar mag je niet op bezuinigen.

Breda '97: Oneens

Breda'97 is overtuigd van het tegenovergestelde. Breda gaat juist geld besparen door facilitering van deze loketten. Met de komende decentralisaties van de zorg en de (opnieuw) op te richten wijkteams ontstaan er veel meer contactmomenten tussen burger en gemeente. Juist door de toegankelijkheid van deze contactmomenten te verbeteren wordt er geld bespaard.

TROTS/OPA: Oneens

De vraag van de bewoners is: weer open.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Eens

Ja. Wel moet het mogelijk zijn om meer digitaal te doen zodat een gang naar het loket tot een minimum beperkt wordt. Ouderen en mensen met een beperking die digitaal documenten aanvragen moeten ruim gefaciliteerd worden om deze op te halen (deeltaxi/openbaar vervoer etc.).

Gemeentebelangen Breda: Oneens

De gemeentelijke voorzieningen moeten voor alle bewoners goed toegankelijk zijn. Als dat op een flexibele, eventueel mobiele manier kan, al is dat op één dag per week vinden wij dat ook goed.

VVD: Oneens

De VVD Breda is het hier niet mee eens. De burger is zelf keurig in staat om zijn eigen sport uit te kiezen en we willen de burger niet een sport opdringen.

PvdA: Oneens

De PvdA vindt het belangrijk dat alle Bredase kinderen leren zwemmen, daarom willen wij dat de gemeente bijspringt bij gezinnen die zwemles niet zelf kunnen betalen. Schoolzwemmen is: met een bus kinderen van school halen, zwemmen en weer terug. Dat kost te veel schooltijd. Ieder kind leren zwemmen is vertrekpunt en dat hoeft niet per se geregeld via schoolzwemmen op alle scholen.

CDA: Oneens

Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen zijn zwemdiploma haalt. Het CDA gaat hierbij uit van bewonerskracht. De overheid kan faciliteren bij het bevorderen van zwemmen.

D66: Oneens

D66 vindt dat het primair de verantwoordelijkheid van ouders is om de kinderen te leren zwemmen. Er is in Breda een vangnetregeling voor gezinnen die de kosten van zwemlessen niet kunnen dragen. Scholen willen graag goede gymlessen verzorgen. D66 vindt dat dit ondersteund kan worden door de buurtsportcoaches.

Groenlinks: Eens

In Nederland is kunnen zwemmen zo belangrijk dat GroenLinks vindt dat iedereen dat moet kunnen leren.

SP: Eens

In een waterrijk land als Nederland is het fijn als mensen kunnen zwemmen. Niet alle ouders zijn in staat hun kinderen zwemles te laten krijgen. Alle kinderen die nog geen diploma hebben, moeten die dan op school kunnen halen.

Breda '97: Eens

En wel morgen, Breda'97 begrijpt niets van het afschaffen van schoolzwemmen en sporturen. Om daarna weer zoiets in het leven te roepen als JOGG (jongeren op gezond gewicht), of een discussie te starten "de jeugd sport te weinig". Daarnaast is er een toenemend aantal kinderen dat gewoon niet naar zwemles gaat. Dit vindt Breda'97 onacceptabel.

TROTS/OPA: Eens

Voor de gezondheid en veiligheid van ieder kind.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Eens

JA en nog eens JA. Goed voor ontwikkeling van de jeugd, gaat overgewicht tegen, vergroot veiligheid, kortom daar staan we voor

Gemeentebelangen Breda: Eens

Op veiligheid van onze kinderen mag nooit bezuinigd worden. Wel verwachten wij medewerking van de ouders.

VVD: Eens

De VVD Breda is van mening dat dit een eigenlijke taak is van de ondernemers zelf. Maar als de gemeente een constructieve bijdrage kan leveren dan zou de VVD Breda dit zeker steunen.

PvdA: Eens

De gemeente kan een steentje bijdragen door bij de eigen inkoop en aanbestedingen te letten op ondernemers die iets betekenen voor de lokale economie. Bredase ondernemers zorgen immers voor banen in Breda!

CDA: Eens

Het CDA vindt dat de gemeente Bredase ondernemers moet helpen om opdrachten binnen te halen. Dat is goed voor de Bredase economie en werkgelegenheid.

D66: Oneens

D66 vindt dat de ondernemers zelf moeten bepalen hoe zij ondernemen. D66 wil dat de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers toegankelijk en centraal georganiseerd is. Voor D66 betekent dat één loket voor bedrijven: de ondernemersdesk. Ondernemers moeten welkom zijn in Breda en verdienen maximale en professionele ondersteuning als het gaat om advies ten aanzien van subsidies, vestigingseisen, vergunningverlening en het krijgen van concrete antwoorden op vragen.

Groenlinks: Eens

De gemeente moet gunstige voorwaarden scheppen voor bedrijven die een bijdrage leveren aan de Bredase werkgelegenheid. GroenLinks geeft daarbij de voorkeur aan bedrijven die dat op een duurzame manier doen.

SP: Eens

Bedrijven moeten natuurlijk zelf hun broek op kunnen houden. De laatste tijd verdwijnen er echter wel heel veel bedrijven uit Breda. Als het helpt om werkgelegenheid in Breda te houden of binnen te halen moet de gemeente bijspringen.

Breda '97: Eens

Breda dient facilitair op te treden naar bedrijven. De groei van het aantal arbeidsplaatsen kan zelfs bepalend zijn voor medewerking aan uitgifte van gronden. Daarnaast moet voldoende aandacht zijn voor startende ondernemers. Er zal naar gevarieerde vormen van bedrijvigheid gekeken moeten worden, waarbij samenwerking met de West-Brabantse regio geïntensiveerd wordt.

TROTS/OPA: Oneens

Acquisitie, opdrachten voor ondernemers is geen taak van de gemeente, het is de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Eens

Bij opdrachten van de gemeente moet de voorkeur uitgaan naar Bredase bedrijven. Tevens moet de gemeente initiatieven nemen om ondernemers meer met elkaar in contact te brengen.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

De ondernemer moet zelf opdrachten binnen halen. Moeten is teveel gezegd. Mogen was beter geweest.

VVD: Oneens

De VVD is het hier niet mee eens omdat het het eigendom is van de eigenaar. Het zou niet logisch zijn hier nog een extra bijdrage voor te vragen.

PvdA: Oneens

Het is, zeker nu, niet zo dat dat ook de schuld is van de eigenaar. Maar je kunt natuurlijk wel verlangen, dat hij een pand niet laat verkommeren of dat hij meewerkt aan een andere bestemming (studentenhuisvesting bijvoorbeeld).

CDA: Eens

Het CDA is tegen verloedering. Het CDA moedigt hergebruik aan door een gemeentelijke leegstandstoeslag.

D66: Oneens

D66 is een voorstander van minder belasting. D66 onderkent het probleem van leegstand, maar ziet in een heffing niet het juiste instrument. D66 wil dat leegstaande panden en terreinen aangepakt worden, maar dat is primair de verantwoordelijkheid van marktpartijen. Afgelopen jaren hebben marktpartijen dit te weinig gedaan. Wij willen onderzoeken hoe dit probleem aangepakt kan worden vanuit positieve prikkels i.p.v. de negatieve prikkel van een boete in de vorm van een heffing.

Groenlinks: Eens

Leegstand is niet goed voor de leefbaarheid van een wijk. De eigenaren en gemeente hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om leegstand terug te dringen, bijvoorbeeld door tijdelijk gebruik mogelijk te maken of kantoren een andere bestemming te geven. Eigenaren die weigeren daaraan mee te werken, moeten een heffing betalen.

SP: Eens

Leegstaande panden verwaarlozen en maken Breda er niet gezelliger en leefbaarder op. Soms zijn eigenaren alleen maar uit op geldelijk gewin en maakt leegstand voor hen niet veel uit. Kraken mag niet meer, dus dan moeten we die eigenaren in actie laten komen door ze voor leegstand te laten betalen.

Breda '97: Oneens

De gemeente is geen eigenaar van betreffende panden. Daardoor is het lastig, hoe graag men ook zou willen, om iets dergelijks af te dwingen. Dwang verdient qua Breda'97 betreft ook nooit de voorkeur. Nadruk moet liggen op stimulatie door actief te faciliteren eventueel middels bestemmingsplannen.

TROTS/OPA: Oneens

De eigenaar blijft verantwoordelijk en moet zorgen dat er geen overlast is. Het is niet de zorg van de gemeente, behalve als er overlast ontstaat.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Eens

Dit mag van BOB al eerder. In de binnenstad (gebied binnen de singels en met winkelbestemming) mag dit al na 3 maanden. Tevens moet de eigenaar vanaf dag 1 van leegstand dit melden en zorgdragen voor een nette uitstraling van het pand. Na 1 maand moet de etalage ingericht worden, na 3 maanden heffing. Daarna moet deze heffing per kwartaal hoger worden tot een nader te bepalen maximum.

Gemeentebelangen Breda: Eens

Veel huren in vooral de binnenstad zijn veel te hoog. Niemand is blij met leegstand. Als de pandeigenaar een heffing opgelegd krijgt als zijn pand lang leeg staat, zal hij eerder geneigd zijn de huur te verlagen.

VVD: Eens

De VVD Breda is absoluut tegen lastenverhoging, sterker nog; de VVD Breda strijdt voor lastenverlaging. Wel zijn we van mening dat dit niet 'tegen elke voorwaarde' niet omhoog kan.

PvdA: Oneens

Belasting betalen is niet fijn. Daarover is iedereen het eens. Maar het gaat erom wat je vervolgens met dat geld wilt doen. Als een belastingverhoging nodig is om belangrijke zaken voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld om voorzieningen in de zorg op peil te houden, moet je daarover in gesprek met de bevolking. Uitsluiten van verhoging zet de boel op slot.

CDA: Eens

Het CDA vindt dat de gemeentelijke belastingen niet zomaar omhoog mogen. Het CDA kijkt naar het totaal plaatje voor de bewoners. De totale belasting van de bewoners mag niet zomaar verder omhoog.

D66: Eens

D66 heeft de afgelopen raadsperiode laten zien dat de financiën van Breda op orde zijn gebracht. D66 heeft dat gedaan zonder lastenverhoging. D66 wil dat voortzetten in de komende periode.

Groenlinks: Oneens

GroenLinks wil een overheid die zuinig met belastinggeld omgaat. Tegelijkertijd vinden we dat Breda een aantrekkelijke en sociale stad moet blijven. We proberen de lasten voor de Bredanaars zo laag mogelijk te houden, maar in bijzondere gevallen moet het mogelijk zijn de tarieven iets te verhogen.

SP: Oneens

De belasting mag alleen omhoog als dat nodig is om voorzieningen in de stad op orde te houden. Dat is in ons aller belang. Het geld moet niet besteed worden aan prestigeprojecten als het ophogen van bruggen en andere hobby's van wethouders.

Breda '97: Oneens

Onderhoud van de stad kost geld, veel geld. Alleen al de aankomende kosten van het voor Breda noodzakelijke rioleringsonderhoud zijn dermate fors dat de discussie over eventuele gemeentelijke belasting verlaging wat Breda’97 betreft grenst aan kiezersbedrog. De discussie is ook niet of, maar hoeveel de lasten zullen toenemen. Uiteraard dient de gemeente slim en zuinig met zijn gelden om te gaan.

TROTS/OPA: Eens

Wel inflatie correctie.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Eens

Klopt, en wat BOB betreft is dit een keihard punt.

Gemeentebelangen Breda: Eens

Als de gemeente geld tekort komt, moet zij net als een particulier zorgen dat de kosten omlaag gaan. Wij noemen dat de tering naar de nering zetten.

VVD: Eens

Op het moment dat het defensieterrein beschikbaar komt moet de Nieuwe Mark worden doorgetrokken zoals deze vroeg heeft gelopen.

PvdA: Oneens

De haven ligt er mooi bij en de stand van de gemeentekas maakt zo'n investering in deze tijd onmogelijk.

CDA: Eens

Het CDA is voorstander van het doortrekken van de Nieuwe Mark zodra hier voldoende middelen voor zijn.

D66: Eens

D66 stond aan de wieg van het heropenen van de Haven en wil de oorspronkelijke loop van de Nieuwe Mark doortrekken. Dit zal een enorme economische en ruimtelijke impuls aan de stad geven, net zoals dit het geval is bij de heropende Haven.

Groenlinks: Eens

De Nieuwe Mark wordt doorgetrokken. Dit verbetert de doorstroming van het water en daarmee de waterkwaliteit. Ook wordt de binnenstad aantrekkelijker met een echt stromende haven.

SP: Oneens

De Nieuwe Mark moet niet worden doorgetrokken. Het zal ooit vast leuk zijn en mooi voor de stad. Laten we dat pas doen als het geld weer tegen de plinten omhoog klotst en we alle andere problemen in de stad hebben opgelost.

Breda '97: Eens

Het project de Nieuwe Mark heeft laten zien dat water een toegevoegde waarde heeft voor Breda. Verdere ontwikkeling van de Nieuwe Mark, maar ook in de directe omgeving hiervan, geven nieuwe impulsen en werken positief op de attractiviteit van het stadscentrum. Breda’97 heeft uiteraard oog voor de financiële realiteit van de dag en begrijpt dat deze ontwikkeling nog wel enige tijd kan vergen.

TROTS/OPA: Eens

Waar aan begonnen is behoort afgemaakt te worden. Goed voor flora en fauna en ecologie. In etappes (uitgaven spreiden).

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Geen van beide

Nu even niet.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

De komende jaren veel te ambitieus. Levert niet aantoonbaar meerwaarde voor de toeristische aantrekkelijkheid van Breda.

VVD: Oneens

De VVD Breda is het hier niet mee eens. De binnenstad moet met ALLE vervoersmiddelen goed bereikbaar zijn.

PvdA: Eens

De PvdA wil de keus voor de fiets zo makkelijk mogelijk maken. Dat voorkomt opstoppingen, is goed voor het milieu en nog gezond ook. In veel andere steden zijn fietsroutes naar centrum en onderwijs goed geregeld, dat kan in Breda echt een stuk beter.

CDA: Oneens

Het CDA is voor veiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

D66: Eens

D66 wil op verschillende manieren het gebruik van de fiets stimuleren. Een van onze concrete voorstellen is: meer snelle fietspaden in en naar de stad.

Groenlinks: Eens

GroenLinks Breda is voorstander van een netwerk van brede vrije fietsroutes waarover Bredanaars snel, comfortabel en veilig door de stad kunnen fietsen. Zo wordt de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad gegarandeerd.

SP: Eens

Het is voor heel veel dingen goed als mensen meer de fiets pakken dan de auto. Het is gezonder, het voorkomt files de stad in en het stoot geen vuile lucht uit. Om mensen uit de auto te krijgen zal fietsen veiliger en sneller moeten worden.

Breda '97: Eens

Fietsverkeer dient gestimuleerd te worden. Dat betekent dan natuurlijk ook fietsen faciliteren. Dus betere voorzieningen, goede en veilige fietspaden en gratis bewaakt parkeren voor de fiets.

TROTS/OPA: Eens

Hier zijn wij voor.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Oneens

Nee, er moeten goede en veilige rijwielpaden zijn. De fiets altijd voorrang geven gaat te ver.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

Aan landelijke regels moet je niets veranderen, want dat geeft alleen maar onduidelijkheid en onveiligheid.

VVD: Oneens

De VVD Breda is het hier niet mee eens omdat dit een hele nieuwe bureaucratische laag toe zou voegen. De gemeenteraad gaat al over het welzijn van de stad. De gemeenteraad zou dan ook de enige raad in Breda moeten blijven.

PvdA: Eens

Waar het de PvdA om gaat: dorps- en wijkraden hebben een democratisch draagvlak nodig. Daar heb je niet per se verkiezingen voor nodig. Democratisch kiezen kan ook inhouden dat de raad tot stand komt op een voor iedereen bekende en toegankelijke vergadering. En ook na de benoeming van de raad, moet die contact houden met de hele wijk. Zo kun je een wijk bijvoorbeeld eigen budget geven om leefbaarheid te verbeteren.

CDA: Oneens

Het CDA is voor sterke buurten. De gemeente moet helpen om nieuwe verbindingen in de buurt te laten ontstaan. Inspraak vanuit de dorpen en wijken moet goed functioneren, maar dat betekent niet dat de dorps- en wijkraden democratisch gekozen moeten zijn.

D66: Oneens

D66 vindt dat de wijk- en dorpsraden, net als alle andere inwoners en organisaties in de stad, een gesprekspartner voor de gemeente kunnen vormen. De bemensing van wijk- en dorpsraden moet representatief zijn voor de gehele wijk of dorp willen zij deze kunnen vertegenwoordigen bij de gemeente. Maar de uiteindelijke afweging ligt bij de gemeenteraad als het democratisch gekozen orgaan.

Groenlinks: Eens

Besluiten moeten worden genomen op het niveau waarop ze betrekking hebben. GroenLinks wil de Bredanaars meer betrekken bij besluiten over hun directe woon- en leefomgeving.

SP: Eens

Voordat een wethouder of de gemeenteraad een beslissing neemt, moet daar draagvlak voor zijn. Dat draagvlak is snel te toetsen via wijk en dorpsraden. Daar moeten dan wel mensen in zitten die de mensen in de wijk of het dorp kennen en echt namens hen kunnen spreken.

Breda '97: Oneens

Wijk- en dorpsraden zijn voor het bestuur van de stad van grote waarde. Zij zijn per definitie het georganiseerde burger initiatief. Zij inventariseren en adviseren over problemen in hun wijk of dorp. De nieuwe coalitie dient dan ook duidelijke afspraken te maken met de wijk- en dorpsraden over de rol die zij spelen. En liever nog dit te verankeren in een bestuursmodel. Of dorps- en wijkraden democratisch gekozen moeten worden is een andere discussie. Wat Breda’97 betreft is dit niet strikt noodzakelijk.

TROTS/OPA: Eens

Niet aangesteld door de gemeente.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Eens

Ja, deze zijn belangrijk om als gemeente binding te houden.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

Het moet laagdrempelig blijven. Het mag geen tweede bestuurslaag worden. De wijk en dorpsraden moeten zelf de vrijheid hebben hun eigen organisatievorm te kiezen.

VVD: Oneens

De VVD Breda is een voorstander van het openhouden van de kunstijsbaan, maar niet koste wat kost. Het moet wel redelijk zijn. Indien niemand er meer naartoe gaat, zou het niet logisch zijn om deze kunstijsbaan open te houden.

PvdA: Eens

Er is lang voor de ijsbaan gestreden. Hij voorziet nog steeds in een duidelijke behoefte. En dus moet hij blijven.

CDA: Geen van beide

Het CDA vindt dat sportfaciliteiten van groot belang zijn voor de stad. De economische haalbaarheid van faciliteiten moet natuurlijk wel goed bekeken worden.

D66: Eens

D66 is een voorstander van een breed aanbod aan sportvoorzieningen en andere mogelijkheden om een actief leven te leiden en te bewegen. Het bestaansrecht van de kunstijsbaan is bewezen en D66 juicht het van harte toe dat de kunstijsbaan open blijft.

Groenlinks: Oneens

GroenLinks vindt de kunstijsbaan, net als bijvoorbeeld de zwembaden, een zeer waardevolle voorziening in de stad. Er is ook geen sprake van dat de ijsbaan zou moeten sluiten. Het tekenen van een blanco cheque gaat GroenLinks echter te ver.

SP: Eens

De SP ziet graag een breed aanbod van sport en spel in Breda dat toegankelijk is voor alle Bredanaars. Net als zwembaden hoort daar de schaatsbaan ook bij. Daar moeten we zuinig op zijn.

Breda '97: Eens

De ijsbaan is een goede aanvulling qua breedtesport in Breda. Het onderhoud van de ijsbaan, en ook dat van zwembaden, is wat Breda’97 betreft wel een punt van zorg. Breda ’97 is voor duidelijke kaders en afspraken met uitbaters wat betreft onderhoud en openstellingstijden.

TROTS/OPA: Eens

Is een paradepaardje voor onze stad.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Geen van beide

Is belangrijk voor de stad maar om nu te zeggen ten koste van alles gaat te ver.

Gemeentebelangen Breda: Eens

Hij is er en er wordt druk gebruik van gemaakt en we hebben ook een streekfunctie.

VVD: Oneens

De VVD Breda is geen partij die eigenaren van kantoorpanden dingen wil verplichten. Daarom vinden wij het geen goed idee om eigenaren te dwingen van hun leegstaande kantoorpanden studenten te huisvesten.

PvdA: Eens

Kantoren verbouwen tot woningen is niet altijd makkelijk. De gemeente kan het wel zo makkelijk mogelijk maken. Te veel kantoren en leegstand wil je natuurlijk niet. Slopen is meestal weggooien van geld. Betrek toekomstige bewoners bij de verbouwactiviteiten. Dan maak je het op maat en ook weer goedkoper.

CDA: Eens

Het CDA is tegen verloedering. Het CDA moedigt hergebruik aan door een gemeentelijke leegstandstoeslag.

D66: Eens

D66 ziet Breda als studentenstad, maar stelt ook vast dat vraag en aanbod naar studentenhuisvesting nog niet in balans is. We zien volop mogelijkheden om panden te transformeren tot studentenhuisvesting bijvoorbeeld het Belastingkantoor en het Nibbit-terrein, maar er zijn ook particuliere initiatieven. Voorbeelden hiervan, zoals het oude kantoorpand van corporatie AlleeWonen dat omgebouwd wordt tot studentenhuisvesting, zien wij graag meer in de stad.

Groenlinks: Eens

GroenLinks wil dat Breda een aantrekkelijke stad blijft voor studenten uit binnen- en buitenland. Het tekort aan studentenwoningen moet daarom worden opgelost. Leegstaande kantoorpanden kunnen een nieuwe functie krijgen door ze om te bouwen tot goede studentenwoningen.

SP: Eens

Er is een groot te kort aan betaalbare woningen in Breda. Die moeten snel gebouwd worden. Voor studenten is het een uitkomst als die nutteloos leegstaande kantoorpanden daarvoor ingezet worden.

Breda '97: Oneens

Breda ’97 is voor herbestemming van leegstaande kantoorpanden. Ook voor studentenhuisvesting. Maar de gemeente is vaak geen eigenaar van betreffende panden. Daardoor is het lastig om een en ander af te dwingen. Stimuleren middels bestemmingsplannen kan natuurlijk wel.

TROTS/OPA: Eens

Indien deze hiervoor geschikt zijn en het financieel en technisch haalbaar is.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Eens

Ja, maar kantoorpanden die leeg staan bevinden zich meestal op industrie- of kantoor terreinen en daar is de openbare verbinding slecht of niet aanwezig. Tevens zijn naar diverse locaties geen of onveilige fietspaden. Dit moet dan wel meegenomen worden in de plannen.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

Je kunt de eigenaren niet dwingen; wel proberen te stimuleren om die panden om te bouwen.

VVD: Oneens

De VVD Breda is het hier niet mee eens. Er wordt eens in de vier jaar gestemd op een volksvertegenwoordiger. Daarnaast zijn er al genoeg manieren om invloed te hebben op de gemeentelijke besluitvorming.

PvdA: Oneens

De vraag is: "Wat noem je groot en wat niet?" en "Wat is een investering en wat niet?". Voor grootschalige rioolaanpak, een grote investering, heb je geen referendum nodig. Voor een herbestemming van een beeldbepalend gebouw (de Koepel?) misschien wel.

CDA: Oneens

Het CDA gaat uit van "gespreide verantwoordelijkheid". Daarbij let het CDA erop dat bewoners altijd betrokken worden, maar hiervoor is een referendum niet altijd geschikt.

D66: Oneens

D66 is voorstander van referenda, maar alleen over punten die de inwoners belangrijk vinden. D66 is voorstander van het lokale correctieve referendum en een door inwoners zelf aangevraagd referendum. D66 gelooft dat mensen zich meer willen inzetten voor een omgeving waarin zij wonen als zij zich meer betrokken voelen. Van boven opgelegde referenda passen niet in deze visie.

Groenlinks: Eens

GroenLinks wil betrokkenheid van de Bredanaars vergroten door inspraak serieus te nemen en de samenwerking met bewoners te vergroten. Besluiten worden zo dicht mogelijk bij de burger genomen.

SP: Eens

De afgelopen jaren is veel gemeenschapsgeld verspild aan prestigeprojecten en plannen waar achteraf geen draagvlak voor blijkt te zijn. Het zou goed zijn als de mensen in de stad vaker geraadpleegd worden bij grote investeringen. Dan besparen we ons vast veel fiasco's.

Breda '97: Oneens

De volksvertegenwoordiging is voor 4 jaar gekozen en heeft daarmee het mandaat van de kiezers gekregen. Bij grote investeringen is er vaak sprake van complexe belangenafwegingen. Een eenvoudig ja of nee is dan veelal te simpel voorgesteld. Breda'97 is dan ook terug houdend met betrekking tot een bindend referendum. Door binding te houden met de Bredase burgers is er feitelijk sprake van een permanent referendum.

TROTS/OPA: Eens

Zo worden de inwoners er bij betrokken en hebben zij kijk op wat de gemeente doet.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Oneens

Daar is de gemeenteraad voor.

Gemeentebelangen Breda: Eens

Een referendum is nooit bindend maar kan op allerlei gebieden het bestuur een goed inzicht geven in wat de bewoners het liefst willen

VVD: Oneens

Maatschappelijke stages zijn erg nuttig gebleken mede ook omdat bedrijven en overheidsinstellingen hier een bijdrage aan leverde. Maatschappelijke stages moeten kunnen ook zonder dat het Breda meer gaat kosten.

PvdA: Geen van beide

Die stages zijn belangrijk, maar dit is toch echt een taak voor het onderwijs en daar ligt nu de bal. Helemaal uitsluiten van een gemeentelijke bijdrage willen we niet.

CDA: Eens

Het CDA wil middelen uittrekken om deze stages verder te stimuleren. Dit is goed voor passend onderwijs en ontwikkeling, wat de doorstroom naar werk bevordert.

D66: Oneens

D66 staat bijzonder sympathiek tegenover de maatschappelijke stage. Het brengt jongeren in aanraking met een andere kant van de samenleving en draagt er zorg voor dat meer jongeren zich aanmelden voor vrijwilligerswerk. Maar D66 ziet niet goed wat een grotere financiële gemeentelijke bijdrage hier aan kan toevoegen. Het zal veel meer gaan om een goede organisatie en samenwerking tussen de scholen, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de gemeente.

Groenlinks: Eens

De maatschappelijke stages door leerlingen van het voortgezet onderwijs blijken een bron voor nieuwe vrijwilligers. En dat zijn de betrokken burgers van morgen. Daarom moet de mogelijkheid van maatschappelijke stages behouden blijven.

SP: Eens

Werkeloosheid onder de jeugd is een groeiend probleem. Het vergroot de kans op een baan als ze al vroeg werkervaring op doen. Dat kan goed door tijdens en desnoods vlak na de studie veel praktijkstages te lopen.

Breda '97: Eens

Maatschappelijke stages van jongeren brengen hen vaak in contact met werelden die ze niet kennen. Voor verdere ontwikkeling van hun leven, maar ook bijvoorbeeld voor een studiekeuze, kan dit een zeer waardevolle ervaring zijn.

TROTS/OPA: Eens

Wij zijn voor het behoud van de maatschappelijke stage.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Oneens

BOB vindt de maatschappelijke stage belangrijk maar, is geen voorstander als gemeente hiervoor gaat betalen.

Gemeentebelangen Breda: Eens

Levert veel meerwaarde op voor die scholieren, maar ook de bedrijven en de scholen kunnen ervan leren.

VVD: Oneens

De VVD Breda is het hier niet mee eens. Verslaafde daklozen horen niet thuis in een woonwijk. Dit wil echter niet zeggen dat de VVD niet wil dat er fatsoenlijke voorzieningen zijn voor deze bevolkingsgroep.

PvdA: Oneens

Wij willen geen grootschalige opvang van daklozen in woonwijken. Je moet daklozen helpen door ze een normale woonsituatie te bieden en te ondersteunen in het daarmee goed omgaan. Kleinschalige opvang in wijken in combinatie met de Vliet als grootschalige opvang vindt de PvdA de beste vorm.

CDA: Oneens

Het CDA vindt dat de gemeente niet voor massale opvang in de woonwijken moet kiezen. Kleinschalige alternatieven zoals Housing First vormen een betere oplossing.

D66: Eens

D66 is van mening dat ook verslaafde daklozen mensen zijn die recht hebben op een menswaardig bestaan en de kans moeten krijgen om weer in de maatschappij te participeren. Maar het huidige voorstel, units van 28, is voor een wijk veel te bedreigend. Een eventuele opvang zal dan ook veel kleinschaliger georganiseerd moeten worden.

Groenlinks: Eens

GroenLinks wil daklozen een thuis bieden. Naast goede locaties voor daklozenopvang wordt er werk gemaakt van kleinschalige woonvoorzieningen of Housing-Firstprojecten voor daklozen die een nieuw bestaan willen opbouwen. Alleen verslaafden die zelf willen afkicken komen hiervoor in aanmerking.

SP: Eens

De SP is er voor om de opvang van verslaafde daklozen eerlijk te verspreiden over de wijken en dorpen. Dat moet dus niet in grootschalige projecten met 24 of 48 tegelijk maar in kleine, beheersbare eenheden van 6 personen.

Breda '97: Oneens

De huidige locatie “de Vliet” voldoet voor het eerste gedeelte van de opvang. Het aantal klachten is beperkt. Breda ’97 is voor de tweede fase van het opvangtraject voor het plaatsen van mensen in kleinschalige woonprojecten. (Housing First)

TROTS/OPA: Oneens

In kleine groepjes gaan we hier wel mee akkoord.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Oneens

Nee, punt uit.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

Drugs- en drankverslaafden mogen NOOIT het leefgenot in een woonwijk negatief beïnvloeden. Als ze af willen kicken, zullen we ze op alle manieren willen ondersteunen.

VVD: Oneens

De Galderse meren moeten toegankelijk blijven. Om in de kosten tegemoet te komen kan een gedeelte worden geprivatiseerd.

PvdA: Oneens

Privatiseren betekent dat er een bedrijf komt dat er geld aan wil verdienen en dus dat de toegankelijkheid van de Galderse Meren voor iedereen wordt beperkt.

CDA: Oneens

Het CDA vindt dat recreatiegebieden (in ieder geval gedeeltelijk) toegankelijk moeten zijn voor iedereen.

D66: Oneens

D66 is van mening dat privatisering een optie is, maar niet meer dan dat. Pas als ook alle andere alternatieven op tafel liggen en uitgezocht zijn, is het mogelijk tot besluitvorming te komen.

Groenlinks: Oneens

De Galderse Meren zijn van ons allemaal en moeten voor iedereen toegankelijk blijven.

SP: Oneens

De Galderse meren moeten voor iedereen gratis en vrij toegankelijk blijven. Dat is het best gewaarborgd als het gebied in beheer bij de gemeente blijft.

Breda '97: Oneens

De Galderse Meren is een van de weinige openbare natuur zwemgelegenheden in de buurt van Breda. Dit openbare karakter moet behouden blijven. Daarnaast is Breda ’97 van mening dat de Galderse Meren in zijn geheel niet commercieel te exploiteren valt. Daarom betreft het onderhoud een gemeentelijke taak, er zou een kleine vergoeding voor parkeren gevraagd kunnen worden maar dit bedrag dient uiterst bescheiden te blijven. Het mastbos gaan we ook niet ineens kosten neutraal of commercieel exploiteren.

TROTS/OPA: Oneens

Wij zijn tegen de gehele privatisering van de Galderse Meren.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Geen van beide

Indien er een goed plan is ja, maar niet privatiseren zonder goed plan.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

Het gebied is van de Bredanaars en moet van de Bredanaars blijven

VVD: Eens

De VVD staat voor een goed armoedebeleid maar is kritisch op het hebben en gebruik van de Bredapas. Het is een extra tegemoetkoming in middelen en diensten voor mensen met een kleine beurs waar heel Breda voor moet betalen.

PvdA: Oneens

Je moet niet bezuinigen op de mensen die het het moeilijkst hebben van allemaal. Je moet zorgen dat mensen het niet moeilijk krijgen en worden geholpen om hun (financiële) problemen te overwinnen. Door de BredaPas kunnen mensen blijven meedoen aan sport, activiteiten voor ouderen en kinderen, et cetera.

CDA: Oneens

Het CDA vindt de BredaPas in de huidige vorm voor de mensen die het echt nodig hebben een goed middel.

D66: Oneens

D66 is van mening dat er op armoedebeleid niet bespaard moet worden en ziet de BredaPas als een instrument om sociaal isolement te voorkomen en vooral ook kinderen en jongeren in staat te stellen hun talenten te ontwikkelen via sport en cultuur.

Groenlinks: Oneens

GroenLinks vindt dat iedereen actief moet kunnen deelnemen aan onze samenleving. Voorzieningen als het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds zorgen ervoor dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld Sport of Culturele activiteiten. Ook de BredaPas kan daarin een belangrijke rol vervullen.

SP: Oneens

Steeds meer mensen raken in financiële problemen. Om iedereen toch zo goed mogelijk mee te laten doen aan sport, spel en andere voorzieningen is de BredaPas een uitkomst. Er zal dus eerder geld bij moeten dan dat er geld wordt weggehaald.

Breda '97: Oneens

Nee, de BredaPas is een onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid en moet gehandhaafd blijven.

TROTS/OPA: Oneens

Niet nog meer beknibbelen op degene die deze pas goed kunnen gebruiken.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Eens

Hier zijn andere, slimmere mogelijkheden voor. Moet geen bijdrage zijn van de gemeente.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

De BredaPas is al flink uitgekleed. Ook mensen met of onder het minimum moeten toegang kunnen krijgen tot voorzieningen die anders voor hen niet of moeilijk bereikbaar zijn.

VVD: Eens

De VVD Breda is het hiermee eens. Wij vinden dat de gemeente zich moet inzetten om meer evenementen naar de stad te trekken.

PvdA: Oneens

Laten we eerst maar energie steken in het verbeteren van bestaande evenementen. En ondersteuning geven aan mensen die mooie, nieuwe evenementen tot stand willen brengen. Evenementen waar Breda echt mee kan scoren en die zo voor heel Breda van belang zijn.

CDA: Oneens

Het CDA moedigt initiatieven om (inter)nationale sportevenementen naar de stad te halen van harte aan. De gemeente moet zich hier in eerste instantie dienstbaar opstellen. Volgens het CDA is een gemeentelijke bijdrage uit het evenementenfonds gerechtvaardigd vanwege het economische voordeel voor de stad. Het grootste deel van de financiering moet echter wel uit de markt komen.

D66: Eens

D66 is een voorstander van meer (inter)nationale evenementen in de stad. De gemeente moet initiatieven actief ondersteunen en met raad en daad bijstaan. Dit zijn niet alleen financiële bijdragen, maar ook bijdragen in natura, zoals het kwijtschelden van leges. D66 vindt wel dat het initiatief voor dergelijke evenementen moet komen vanuit de samenleving. D66 wil één aanspreekpunt voor evenementenorganisaties.

Groenlinks: Oneens

GroenLinks vindt sport belangrijk. Sporten moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor alle Bredanaars. GroenLinks kiest daarom eerst voor de breedtesport, waar elke Bredanaar aan mee kan doen.

SP: Oneens

Breda is afgelopen jaren langs het randje van bankroet gegaan. Voor de komende jaren ziet het er niet veel rooskleuriger uit. Laten we het geld dat er is dus nuttig inzetten voor de stad en niet verspillen door te zeggen dat het moet worden besteed aan internationale evenementen.

Breda '97: Eens

Bewegen is belangrijk voor iedereen, sport is een katalysator voor integratie, gezondheid en sociale netwerken. Daarom wil Breda'97 ook graag het schoolzwemmen weer invoeren. Faciliteren in breedtesport is daarom noodzaak. Topsport stimuleert breedtesport in alle vormen. Een nieuw topsportcentrum dat tevens geschikt is voor breedtesport staat dan ook hoog op het verlanglijstje van Breda'97.

TROTS/OPA: Oneens

Kwestie van de sportverenigingen zelf.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Eens

Ja, want dit zal ook economisch goed zijn voor de stad.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

Breda moet het voor sportevenementen zo aantrekkelijk mogelijk maken naar Breda te komen dat ze het vanzelf al willen. Zoiets valt al goed te bereiken door soepeler om te gaan met de vergunningen.

VVD: Oneens

Het stallen van je fiets en toezicht houden daarop is een dienst die je koopt, dus hiervoor mag iets terug gevraagd worden.

PvdA: Eens

Je moet alles doen om te bevorderen dat mensen met de fiets naar de stad gaan of naar een openbaar vervoerpunt. De PvdA is altijd voorstander geweest van gratis fietsparkeren. Het geklungel met de parkeerbonnetjes in de fietsenstalling is ook meer iets voor een klucht.

CDA: Eens

Het CDA wil dat de gemeente mensen aanmoedigt om met de fiets op pad te gaan.

D66: Eens

Het huidige experiment van betaald fiets parkeren is mislukt. Gratis parkeren bestaat niet, maar D66 vindt dat er voor het centrum voldoende bewaakte stallingsruimte moet zijn. D66 is voorstander van een actief weesfietsenbeleid, gratis fietsenstallingen helpen daarbij. Daarmee wordt de hoeveelheid op straat geparkeerde fietsen beperkt. Dit houdt de binnenstad, winkels en horeca bereikbaar en aantrekkelijk.

Groenlinks: Eens

GroenLinks wil schone lucht, minder parkeerproblemen in de wijken, minder overlast door sluipverkeer, meer verkeersveiligheid en een goed bereikbare binnenstad. Door het gebruik van fiets en openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, verbetert de leefbaarheid. Gratis fietsenstallingen horen daarbij.

SP: Eens

Fietsen is om veel redenen een goed alternatief voor de auto. Het is gezonder, het voorkomt files de stad in en het stoot geen vuile lucht uit. Gratis stalling maakt het voor mensen nog aantrekkelijker om de fiets te pakken.

Breda '97: Eens

Breda ’97 heeft zich de afgelopen coalitieperiode meerdere malen middels moties uitgesproken voor gratis fietsparkeren. Stimuleren van de fiets is belangrijk, om meerdere redenen.

TROTS/OPA: Oneens

Een kleine bijdrage mag van de fietser gevraagd worden.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Geen van beide

Station moet betaald zijn, binnenstad weer gratis dus afhankelijk van locatie.

Gemeentebelangen Breda: Eens

Het moet voor een bezoeker van de binnenstad aantrekkelijker gemaakt worden met de fiets in plaats van met de auto naar de binnenstad te komen. Bovendien willen we het wildparkeren van fietsen tegen gaan.

VVD: Oneens

De VVD Breda is het hier niet mee eens. Volgens ons zijn er al meer dan genoeg coffeeshops in Breda.

PvdA: Oneens

In Breda zijn er goede afspraken met huidige coffeeshops. De veiligheid is gewaarborgd en er is een goede spreiding over de stad. Dat moet zo blijven. De PvdA is voorstander voor gemeentelijke aanpak en mogelijkheden met regulering van wietteelt en wiethandel. Dit om de drugscriminaliteit in stad en regio te verminderen.

CDA: Oneens

Het CDA vindt dat softdrugs buiten woonwijken moet blijven. Hierdoor kunnen we beter toezicht houden en zorgen voor verslaafden.

D66: Eens

D66 is landelijk en lokaal voorstander van het legaliseren van de handel in softdrugs. Het huidige beleid met een “voordeur” en een “achterdeur” werkt criminaliteit en de handel in harddrugs in de hand. D66 wil in Breda een experiment met een legale wietkwekerij en deconcentratie van de verkooppunten van softdrugs.

Groenlinks: Eens

Een gereguleerde handel in softdrugs levert een bijdrage aan het beperken van overlast, het terugdringen van straathandel en het voorkomen van criminaliteit. Het reguleren van softdrugs brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Er moet strikte scheiding tussen softdrugs en harddrugs zijn en goede voorlichting over coffeeshops en de negatieve effecten van drugsgebruik gegeven worden.

SP: Eens

Als er een markt is voor meer coffeeshops, dan moeten die er kunnen komen. De SP ziet mensen liever hun jointje roken in een coffeeshop, dan dat ze die moeten kopen bij die snelle handelaartjes die voor veel overlast en onveiligheid in de straten zorgen.

Breda '97: Oneens

Nee, Breda'97 is van mening dat het huidige aantal coffeeshops voldoende is voor de lokale behoefte. Wel zijn wij tegen de wietpas en Breda'97 is voor regulering van de achterdeur.

TROTS/OPA: Oneens

Wij beogen handhaving van het coffeeshopbeleid; door meer coffeeshops ontstaat meer overlast.

Bredase Ondernemers Ouderen-partij: Geen van beide

Met het huidige beleid zijn het er voldoende. Maar als wietteelt vrij gegeven wordt, waar BOB een voorstander van is, zullen er meer moeten komen.

Gemeentebelangen Breda: Oneens

Nu is de controle beheersbaar en de contacten tussen de coffeeshops en justitie zijn prima.

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken